Download Toepen Plus APK, APK MOD, Cheat

Download Toepen Plus APK, APK MOD, Cheat

(222)Card, Games

App Information of Toepen Plus

App Name Toepen Plus APK MOD
Package Name cards.cgame .mod.apk
Version
Rating ( 222 )
Size 6.1 MB
Requirement Android 4.0.3+
Updated
Installs 10,000+
Category Card, Games
Developer

Tags: , , ,

Description of Toepen Plus

Ever wanted to acquire free resources for Toepen Plus? Ever wanted to climb into the top of the leaderboards in Toepen Plus? | Then you’ve found the right place. With the Toepen Plus Cheats, you decide how many resources you want to get added to your account. In theory, obtain Unlimited resources, which may be used to buy the best item. With the best cards, you’ll be able to construct a fantastic item and thereby climb towards the top.

Download APK MOD

Toepen Plus Cheat

With the Toepen Plus Hack, you won’t just be an average player. You’ll be an unstoppable force that is not to be reckoned with. You’ll be able to assemble the most effective item, the item you always wanted, and the OP item that your favourite streamer is using. The times of struggling on the battlefield are over thanks to our Toepen Plus Cheat. All our Toepen Plus Cheats are completely compatible with all of the modern devices: Android, iOS, Windows, Blackberry and more. Want to know what the best thing is? It only takes you up to five minutes to create yourself thousands of jewels and coins. What exactly are you waiting for? |} Why would you spend thousands of dollar on the game when we can help you get jewels for free!

Met de Toepen Plus app kun je Rikken, Toepen en Troeven (Kwajongen) op je smartphone of tablet.

Rikken is een verzameling van verschillende soorten spelletjes. Bij sommige heb je een troefkleur (altijd hoger dan de rest), bij andere spelletjes weer niet. De kleur die iemand uitkomt, moet je altijd bijlopen; doe je dat niet, ‘verzaak’ je en dat is een doodzonde! Pas als je de gevraagde kleur niet meer hebt, mag je introeven – maar dat hoeft niet. Je bent ook niet verplicht om over te troeven (dwz: een hogere troef gooien dan al op tafel ligt).
De volgorde van de kaarten is gewoon Aas, Heer, Vrouw, Boer, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. De kaarten zelf zijn niets waard; het gaat bij rikken puur om het aantal slagen dat je (vaak samen met een maat) binnensleept. De vier spelers krijgen elk 13 kaarten (één keer 6 en één keer 7 delen, en nauwelijks schudden, anders krijg je geen interessante spelletjes!). Degene die links van de gever zit, begint met bieden. De volgende spelers mogen om de beurt hoger bieden, maar wie eenmaal ‘pas’ heeft gezegd, mag die ronde niet meer meebieden. Het hoogste bod wordt vanzelfsprekend gespeeld.
Als iedereen past, kun je van alles afspreken: de gever is gedwongen een bod te doen, opnieuw delen (minder leuk) of een alternatief spel spelen: Schoppen Mie. In Rikken is die laatste mogelijkheid ingebouwd.

Toepen is een snel en spannend kaartspel van geluk, inzicht en… bluffen!
Je speelt het met 3, 4 of 5 spelers.
Iedereen begint met 4 kaarten, uit een totaal van 32, ofwel van hoog naar laag gerangschikt: 10, 9, 8, 7, aas, heer, vrouw, boer. De 10 is dus de hoogste kaart.
Het doel is simpelweg om de laatste slag te halen.
Alle spelers starten met 15 punten. De winnaar van de slag krijgt er een punt bij, de verliezers krijgen punten eraf afhankelijk van het aantal malen dat is geklopt. De speler die op 0 komt verliest.

Troeven (ook wel Kwajongen of Boompje leggen) is een eenvoudig spel met grote strategische mogelijkheden dat veel wordt gespeeld in Limburg.
Je speelt het met 4 spelers en altijd met een maat. Noord en Zuid spelen tegen Oost en West.
Troeven wordt gespeeld met 32 kaarten: 7, 8, 9, 10, boer, vrouw, heer en aas, waarbij de aas het hoogst is en de 7 het laagst.
Alleen de plaatjes leveren punten op: boer = 1, vrouw is 2, heer = 3 en aas = 4 punten. Er zitten dus 40 punten in het spel.
Iedereen krijgt 8 kaarten (2 x 4). Na het delen van de eerste 4 kaarten moet de speler links naast de deler troef maken.
Je moet altijd kleur bekennen of troef spelen.
Als je meer dan 20 (ronde)punten haalt win je de ronde en wordt 1 punt afgetrokken van je speltotaal.
Elk team start met 7 punten en de eerste die 0 punten heeft wint het spel.

Deze App biedt 3 mogelijkheden om het spel te spelen:
– Autoplay: de computer speelt tegen zichzelf
– Solitaire: je speelt alleen, tegen computerspelers
– Online: je kunt via de ToepenPlus server online spelen tegen andere spelers op het internet (multi-player). In dit laatste geval is er een chat mogelijkheid om een praatje te maken met de andere spelers.

Ga naar http://www.toepenplus.eu voor verdere uitleg van de spellen en de werking van deze App.

Veel plezier bij het spelen!
The toepen Plus app lets you Padley, toepen and Assets (rascal) on your smartphone or tablet.

Rikken is a collection of different kinds of games. Some you have a trump suit (always higher than the rest), other games do not. The color that suits someone, you should always open ax; do not you think, “renounce” you and that is a mortal sin! Only if you have not requested more color, you can intro here – but not necessarily. You are not obliged to trump over (ie higher asset throw already on the table).
The order of the cards is simply Ace, King, Queen, Jack, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. The cards themselves are worth nothing; it comes with pure-hearted to the number of strokes you (often with a size) in drag. The four players each receive 13 cards (once 6 and once 7 parts, and barely shake, otherwise you will not get interesting games!). One that is left of the dealer starts bidding. The following players may take turns bidding higher, but once you ‘only’ has said, no more bidding that round. The highest bid is obviously showing.
If everyone folds, you can arrange everything: the giver is forced to bid again share (less nice) or alternatively play a game: Kicking Mie. In Walker built the latter possibility.

Toepen is a fast and exciting card game of luck, insight and … bluff!
You play it with 3, 4 or 5 players.
Everyone starts with four cards from a total of 32 or ranked from highest to lowest: 10, 9, 8, 7, Ace, King, Queen, Jack. So 10 is the highest card.
The goal is simply to get the final battle.
All players start with 15 points. The winner of the battle receives a point for the losers get points off depending on the number of times that is beat. The player who reaches 0 loses.

Strengths (also impose rascal or-tree) is a simple game with great strategic potential that is commonly played in Limburg.
You play with 4 players and always with a measure. North and South play against East and West.
Trump is played with 32 cards: 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King and Ace, where the ace is the highest and 7 the lowest.
Only the platelet supply points: Jack = 1, female is 2, Mr = 3 and ace = 4 points. Thus there are 40 points in the game.
Everyone gets 8 cards (2 x 4). After sharing the first four cards the player to the left must beside the dealer make asset.
You should always follow suit or play trump.
If you’re over 20 (round) points gets you win the round and 1 point deducted from your game total.
Each team starts with 7 points and the first to have 0 points wins the game.

This App provides 3 ways to play the game:
– Autoplay: the computer play against itself
– Solitaire: you only play against computer players
– Online: you can through the ToepenPlus server play online against other players via the Internet (multi-player). In the latter case, there is a chat feature to chat with other players.

Go to http://www.toepenplus.eu for further explanation of the games and the operation of this App.

Have fun playing!
@2018-06-22 Versie 7.5:
– enkele bug-fixes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *